PERSONAS DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

SIA “Lērums” pamatnodarbošanās veids ir autonomas un motonomas pakalpojumu sniegšana. Mūsu klientu privātums un personisko datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. SIA “Lērums” ir apņēmies aizsargāt jebkuru personīgo informāciju, ko klients – esošais, potenciālais vai bijušais – ir sniedzis. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt mūsu Klientam kā fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, u.t.t.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (SIA “Lērums” interneta mājaslapā, mobilajā lietotnē, klātienē, papīra formātā, e-pastos vai telefoniski).

1. Personas datu apstrāde

Lai noslēgtu līgumu par transporta nomu, izpildītu savas saistības pret Klientu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi, SIA “Lērums” ir nepieciešams ievākt, apstrādāt un uzglabāt Klienta personas datus.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz Klientu kā fizisku personu (personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs un jebkura cita informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu). SIA „Lērums” var saņemt informāciju par Klientu arī tad, ja Klients lieto SIA „Lērums” sociālo tīklu pakalpojumus.

SIA “Lērums” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

1.1. Pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai (klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; automašīnu nomas rezervēšanai un administrēšanai; līguma saistību izpildei un nodrošināšanai; saziņai ar Klientu; pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; lojalitātes programmas administrēšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai).

1.2. Biznesa plānošanai un analītikai (statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; tirgus izpētes veikšanai; klientu aptauju veikšanai; klientu atsauksmju ievākšanai; komerciālo un mārketinga aktivitāšu veikšanai un nodrošināšanai).

1.3. Juridisko prasību izpildei – informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

1.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA „Lērums”. Informācija un personas dati, ko Klients ir sniedzis saistībā ar šajā politikā norādītajiem nolūkiem tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

2. Privātuma politikas piemērošana

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Klientam saņem vai nodod SIA „Lērums” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

SIA „Lērums” biroja apmeklētājiem;

SIA „Lērums” interneta mājaslapu, sociālo tīklu un mobilās lietotnes apmeklētājiem.

3. Personas datu iegūšana

SIA „Lērums” iegūst personas datus sekojoši:

apkopojot datus un informāciju, kuru Klients tieši sniedz SIA „Lērums” (telefoniski, e-pastā, klātienē, skype vai virtuālajā sarunu istabā interneta vietnē);

apkopojot datus, kurus Klients sniedz aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus SIA „Lērums” interneta vietnē;

SIA “Lērums” tīmekļa vietnē izmantojot sīkdatnes (cookies);

saņemot citu personu pilnvarojumus ar iekļautiem fizisko personu datiem.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “Lērums” apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai ar Klientu noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;

4.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus; v4.3. saskaņā ar Klienta piekrišanu;

4.4. likumīgo interešu aizstāvēšanai – lai realizētu no SIA “Lērums” un Klienta savstarpēji noslēgtā līguma vai likuma izrietošas SIA “Lērums” likumīgās intereses:
Šīs politikas ietvaros par SIA „Lērums” likumīgajām interesēm ir uzskatāmas:
tiesības veikt komercdarbību;
sniegt autonomas un motonomas pakalpojumus;
pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
saglabāt Klientu pieteikumus;
sazināties ar Klientu;
Klienta dalības lojalitātes programmā administrēšana;
analizēt SIA „Lērums” mājaslapu, interneta vietņu un mobilās lietotnes darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
administrēt Klienta kontu SIA „Lērums” mājaslapā, interneta un mibilajās vietnēs;
segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem,
veikt Klientu aptaujas un anketēšanas par pakalpojumiem;
mārketinga aktivitāšu veikšana;
novērst krāpniecību;
nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
administrēt neveiktus maksājumus;
vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs, tiesā vai parādu piedzinēju uzņēmumos savu tiesisko interešu aizsardzībai;
informēt sabiedrību par savu darbību.

5. Personas datu uzglabāšana

SIA „Lērums” iegūtie personas dati par Klientu tiek glabāti gan papīra formātā, gan uzņēmuma informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar starp Klientu un SIA „Lērums” noslēgtajām līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

6. Saziņa ar Klientu

SIA „Lērums” sazinās ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju – zvanot vai sūtot īsziņas uz norādīto tālruņa numuru, sūtot e-pastu, nosūtot vēstules/paziņojumus uz Klienta pasta adresi.

Saziņu ar Klientu par veikto pakalpojumu rezervāciju SIA „Lērums” veic uz Klienta pieprasījuma pamata, bet par līgumsaistību izpildi – uz noslēgtā līguma pamata.

SIA „Lērums” var sazināties ar Klientu komerciālu paziņojumu un/vai mārketinga aktivitāšu ietvaros (piemēram, informējot Klientu par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, informāciju par SIA „Lērums” pakalpojumiem, atlaidēm, akcijām, kā arī gaidāmajiem notikumiem un konkursiem. Šāda veida saziņu SIA „Lērums” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu un/vai informācijas par mārketinga aktivitātēm saņemšanai var dot SIA „Lērums” mājas lapā, uz vietas birojā, izmantojot e-pastu; šāda dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.

Klients piekrišanu var atsaukt nosūtot vēstuli, e-pastu vai klātienē SIA „Lērums” birojā.

SIA „Lērums” var sazināties ar Klientu arī citos gadījumos (piemēram, atbildot uz Klienta isniegumiem, pieprasījumiem; veicot Klientu apmierinātības aptauju).

7. Informācijas nodošana trešajām personām

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, taču noteiktos apstākļos, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, SIA „Lērums” var nodot Klienta personisko informāciju un datus trešajām personām:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam norēķinu ietvaros);

IT pakalpojumu uzņēmumiem – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai;

saskaņā ar Klienta nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

SIA “Lērums” likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā, pie parādu piedzinējiem vai citās atbildīgajās institūcijās);

gadījumā, ja SIA “Lērums” labticīgi uzskata, ka datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu citas SIA “Lērums” tiesības (piemēram, lai izmeklētu potenciālus SIA “Lērums” noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai noteiktu, novērstu vai atklātu krāpšanu vai citas drošības problēmas).

8. Sīkdatņu izmantošana

SIA „Lērums” mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. cookies) – nelieli faili, kurus, katru reizi, kad Klients apmeklē mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma Klienta datorā saglabā tādā apmērā, kā norādīts Klienta datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

SIA „Lērums” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma intensitāti un statistiku, atpazītu jaunus vai agrākos klientus un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

Ja Klients nevēlas, lai Klienta lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Klients var mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus un izvēlēties iespēju nesaglabāt un/vai izdzēst sīkdatnes.

Tomēr SIA „Lērums” interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu.

9. Izmaiņas

SIA “Lērums” patur tiesības veikt grozījumus šajā politikā jebkurā laikā, tāpēc Klienta pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi izmaiņām.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA “Lērums”, Zolitūdes iela 61a, Rīga

e-pasts: lmotoauto@gmail.com , tālr.